Smygehuks Båt & Segelklubb

PDF för utskrift

§ 1 Namn

Smygehuks Båt- och Segelklubb, stiftad den 17 februari 1977, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst i Smygehamn med omnejd.

§ 2 Ändamål och syfte

Båtklubbens ändamål och syfte är

 1. att tillvarataga medlemmarnas intressen, främja båtlivsverksamhetens utveckling och bedrivande.
 2. att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för regionala och lokala myndigheter och organisationer.
 3. att genom utbildning, ungdomsverksamhet, upplysning och information verka för sjösäkerhet, miljövård och aktiv fritidsverksamhet.
 4. att genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmarnas trevnad.

§ 3 Medlemskap

 1. Medlemskap erhålles efter därom gjord skriftlig ansökan samt erläggande av fastställda avgifter.
 2. Medlemskap kan förekomma som
  • seniormedlem
  • juniormedlem
  • familjemedlem
 3. Medlem som inte inom en månad efter avisering frän kassören erlagt föreskriven avgift, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.
 4. Medlems uteslutning Medlem, som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras, som motverkar klubbens syfte, som skadar klubbens intressen eller som inte fullgör de skyldigheter som är stadgade, kan på styrelsens förslag av ordinarie eller extra årsmöte uteslutas. För sådant besluts giltighet fordras minst 2/3 majoritet. Till möte, som skall avgöra i föregående syfte angiven uteslutning, skall medlemmarna alltid kallas genom skriftlig personlig kallelse, varav framgår att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till medlem, som föreslagits till uteslutning, skall förutom i föregående stycke angiven kallelse, även lämnas skriftlig motivering för den ifrågasatta uteslutningen. Uteslutning av i denna punkt nämnt slag skall rapporteras till båtförbundet. Medlem, som således uteslutits av ett årsmöte och inte anser sig kunna godta detta beslut kan överklaga detta hos förbundet inom tre veckor.

§ 4 Beslutande organ

 1. Årsmöte
 2. Extra möte
 3. Styrelse

§ 5 Verksamhetsår

Båtklubbens verksamhet och räkenskaper slutar per den 31/12.

§ 6 Uppgifter till båtförbund

Båtklubben skall årligen insända av förbundsstyrelsen begärda uppgifter beträffande klubbstyrelsens sammansättning, klubbens medlemsantal och båtantal enligt senaste årsredovisning.

§ 7 Avgifter

Medlem skall årligen erlägga av årsmötet beslutade avgifter senast en månad efter debitering.

§ 8 Årsmöte

 1. Årsmöte avhålls årligen senast under mars månad.
 2. Datum och plats för årsmöte meddelas senast 3 veckor i förväg. Kallelse och dagordning utsändes senast en vecka i förväg.
 3. Medlemmar äger vid årsmötet en röst.
  Röstning med fullmakt medges ej.
 4. Följande ärende skall förekomma vid årsmöte a. Fråga om årsmötet är behörigt utlyst. b. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. c. Val av två rösträknare tillika justeringsmän. d. Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning. e. Behandling av revisorernas berättelse. f. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen. g. Fastställande av årsavgift. h. Val av styrelse enligt punkt 10. i. Val av revisorer enligt punkt 11. j. Val av valberedning enligt punkt 12. k. Övriga val. l. Behandling av motioner samt förslag och framställningar från styrelsen. m. Behandling av förslag till årsprogram. n. Övriga ärenden.

§ 9 Extra klubbmöte

 1. Extra möte hålles när styrelsen finner så påkallat eller om 1/3 av klubbens medlemmar gör framställning därom.
 2. Kallelse till extra möte utsända två veckor före dess avhållande. Kallelse skall innehålla motivering för det extra mötet.
 3. Extra möte bör så vitt möjligt även omfatta en informerande del enligt § 8.2.

§ 10 Styrelsen

 1. Klubbstyrelsen åligger, utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar:
  • att representera klubben
  • att vara klubbens verkställande organ
  • att förbereda inkomna ärenden och motioner för mötet ätt då så befinna nödvändigt begära yttrande frän med medlemmarna
  • att förbereda tid och plats för möte
  • att upprätta berättelse över förbundets verksamhet samt att föreslå inkomst- och utgiftstak
  • att förvalta klubbens medel och ansvara för klubbens ekonomi
  • att utse medlemmar i och ange uppdrag för kommittéer att vid behov biträda medlemmarna vid förhandlingar med myndigheter
 2. Klubbstyrelsen skall bestå av följande ledamöter
  • ordförande
  • vice ordförande
  • sekreterare
  • biträdande sekreterare
  • kassör samt två ledamöter utan särskild funktion
  Ledamöterna väljs för en tid av två år på så sätt att ordförande plus tre ledamöter väljes ena året och tre ledamöter andra året. Styrelsen konstituerar sig själv. Tre styrelsesuppleanter väljs för en tid av ett år.
 3. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott på minst tre ledamöter.
 4. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

§ 11 Revision

 1. Klubbens verksamhet granskas av två revisorer, som väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Dessutom väljes årligen en revisorssuppleant för en tid av ett år.
 2. Kassören skall överlämna för revisionen erforderliga handlingar till revisorerna en månad före årsmötet.
 3. Revisionsberättelse skall överlämnas till klubben senast en vecka före årsmötet.

§ 12 Valberedning

 1. Valberedningen består av två ledamöter som väljs för tiden intill nästa årsmöte. En av ledamöterna utses av styrelsen att vara beredningens ordförande.
  Ledamot av klubbstyrelsen eller revisor kan inte väljas till ledamot eller suppleant i valberedningen.
 2. Valberedningen skall överlämna kandidatlista till klubbstyrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

§ 13 Beslut och val

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet är i dessa stadgar föreskriven.

Avgörandet sker genom öppen omröstning utom för det fall att vid val någon påfordrar sluten sådan.

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 14 Firmateckning

Båtklubben som firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 15 Stadgeändring

Förändring av klubbens stadgar fordras enhälligt beslut På ett årsmöte eller med 2/3 majoritet på̊ två varandra följande möten (ett årsmöte och ett extra möte). I båda fallen skall angivas i kallelsen att stadgeändring föreligger.

§ 16 Anslutning till riksorganisation

Anslutning till och utträde ur riksorganisation beslutas av båtklubbens årsmöte. Utträde dock med majoritet enligt $ 15.

§ 17 Klubbens upplösning

Beslut om klubbens upplösning skall för att vara giltigt fattas med 3/4 majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten.

I kallelsen till dessa skall anges att förslag om klubbens upplösning föreligger.

Alla tillgångar skall tillfalla Sjöräddningssällskapet (SSRS) Trelleborg om klubben avvecklar sin verksamhet.

Stadgarna reviderade 1987, 2019